ENGLISH
PROFIL ZAMĚŘENÍ NÁŠ TÝM KONTAKTY VEŘEJNÁ SLUŽBA ČLÁNKY
Kancelář:

Pod Beránkou 1
160 00 Praha 6 - Dejvice
Česká republika

tel.: +420 224 390 311
fax: +420 224 390 312
e-mail: akhradela@akhradela.cz
http://www.akhradela.cz

Advokátní kancelář poskytuje služby v rozsahu celého právního řádu České republiky a všechny druhy služeb s právem souvisejících (zakládání společností, sepisování smluv, komplexní právní rozbory určité problematiky, zastupování u soudů či jiných orgánů ve věcech civilních i trestních). Zvláštní pozornost věnuje kancelář strategickému právnímu poradenství. Je zaměřena především na poskytování služeb podnikatelskému sektoru. Podílela se na činnosti velkého počtu klientů. Významnou část z nich tvoří akciové společnosti.

Kancelář vedla tisíce právních sporů u soudů i arbitráží. Přes tuto praxi však preferuje u svých klientů především prevenci sporů. Tento systém je výhodný nejen pro klienty, ale v konečném důsledku i pro advokátní kancelář dle principu, že klient, kterému poradce pomůže odstranit většinu problémů a sporů před jejich vznikem, je spokojený se svým poradcem. Jedná se o uplatnění tisícileté čínské zásady, že spokojený člověk platí svému lékaři za to, že je zdráv, a ne za to, že ho léčí v době nemoci. Kancelář tak usiluje o to, aby „nemoc“ klienta, to jest případný problém, se musel u dlouhodobých klientů řešit pouze v mimořádných případech. Pokud už však problém vznikne, usiluje kancelář o jeho vyřešení. Vychází při tom z komplexního vyhodnocení cílů klienta a jeho podnikatelské činnosti při zohlednění aktuální situace. Předkládá i alternativní návrhy řešení situace, aby si klient sám mohl vybrat, jakou cestou chce jít po zohlednění právních, ekonomických a případně i politických aspektů dané věci. Pracovníci kanceláře si jsou vědomi, že přesto, že je pro vyřešení potřeb klienta nezbytná vysoká profesní úroveň a znalost právních předpisů, je vždy nezbytné zohledňovat při řešení věci veškeré a to zejména ekonomické potřeby klienta. Ne vždy je totiž sporné řízení nejekonomičtější. Někdy by i úspěch ve sporu mohl mít pro klienta celkový negativní dopad.

Pro předcházení komplikací a to zejména u paušálních klientů, usiluje kancelář o prevenci negativních jevů. Pomáhá při zpracování vzorových dokumentů, provádí analýzy činnosti a smluv, školí pracovníky pro klienta atd., aby případných sporů bylo co nejméně.

Kromě obvyklých právních služeb pro podnikatele je mimořádná pozornost věnovaná i vyhotovování právních expertíz z různých oborů.

Advokátní i daňové předpisy stanoví každému advokátovi či daňovému poradci i jejich zaměstnancům povinnost mlčenlivosti. Neuvádíme tak jména klientů a ani popisy jejich případů. V případě zájmu potencionálního klienta o referenci jsme připraveni umožnit mu kontakt s dřívějšími i stávajícími klienty kanceláře, pro které byl podobný problém řešen, a to po udělení souhlasu klientů.

Kancelář poskytuje služby i osobám mimo podnikatelský sektor, přestože s výjimkou trestního, pracovního práva a práva k nemovitostem se jedná i o poněkud odlišné činnosti a charakter právních služeb.


Smluvní právo:

- v oblasti obchodněprávní i občanskoprávní - vypracování a posuzování všech druhů obchodních i občanskoprávních smluv včetně návrhu dalšího postupu


Obchodní spory:

- zhodnocení a analýza sporné situace , zastupování u soudního a arbitrážního řízení


Právo obchodních společností:

- zakládání společností, převod akcií a obchodních podílů, fúze, rozdělení, převody jmění a ostatní korporátní změny společnosti, likvidace
- due diligence a due diligence reporty, akviziční dokumentace
- post-closing steps ( kroky navazujících na vlastní nabytí akcií/podniku cílové společnosti)
- obchodní rejstřík včetně plnění oznamovacích povinností v souvislosti s akvizicí či změnou společnosti
- vztahy mezi společníky, společnostmi a jejími představiteli
- sjednávání smluvních dokumentů s protistranami a financujícími bankami


Konkursy a vyrovnání:

- právní poradenství a zastupování insolvenčních správců, správců konkursní podstaty a věřitelů, včetně činnosti zástupce věřitelů či člena věřitelského výboru, insolvence


Nemovitosti:

- příprava smluv a zabezpečení převodů nemovitostí
- zastupování ve vztahu ke katastrálnímu úřadu


Pracovní právo:

- poradenství ve vztazích zaměstnanec – zaměstnavatel včetně revizí i komplexní přípravy veškerých pracovněprávních dokumentůL pracovní smlouvy, manažerské smlouvy. dohody o pracovní činnosti, interní směrnice, vnitřní dokumenty
- pracovní řády, dohody, výpovědi a jiné dokumenty týkajících se ukončení pracovního poměru, dohody o hmotné zodpovědnosti) otázky mzdové, bonusy, řešení otázek nejrůznějších zaměstnaneckých výhod, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, kolektivní smlouvy; spolupráce s odbory


Náhrada škody:

- ve všech oblastech


Práva duševního vlastnictví a ochrana osobnosti:

- ochranné známky, patenty a průmyslové a užitné vzory včetně přihlášení, převodu, návrhu na výmaz a odpovědnosti za porušení
- porušování práv z ochranných známek, patentů, průmyslových a užitných vzorů
- autorské právo
- ochrana osobnosti, tiskový zákon, provozování rozhlasového a televizního vysílání


Správní právo:

- vypracování podání a návrhů vůči správním orgánům
- zastupování ve správním řízení

Daňové právo:

- poradenství a zastupování v daňových záležitostech


Trestní právo:

- obhajoba v trestním řízení
- zastupování poškozených


Řešení sporů:

- mimosoudní, soudní i arbitrážní řešení veškerých problémů s cílem jejich mimosmluvního rychlého vyřešení.

(c) 2007 Advokátní kancelář JUDr. Karol Hrádela Created by Weria